KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO, Forum Sp. z o.o. informuje , że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Forum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-261, ul. Robotnicza 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000081508, NIP 1130089996 . Dane kontaktowe to numer telefonu 22 868 38 58 lub adres email sekretariat@forumltd.com.pl
 • Możecie Państwo kontaktować się także z naszym inspektorem danych osobowych Jaromirem Dylewskim pod adresem e-mail: iod@forumltd.com.pl
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu:
  1. realizacji usługi zgodnie ze złożonym zleceniem
  2. archiwizacji dokumentacji związanej z rozliczeniami finansowymi oraz na podstawie przepisów celnych
 • Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP przetwarzane będą w nastepującym zakresie:
  1. zgodnie z prawem transportowym oraz prawem celnym
 • Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:
  1. organom państwowym na podstawie przepisów prawa
  2. podmiotom realizującym zadania na rzecz Forum Sp. z o.o. zgodnie z zawartą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  3. przewoźnikom lotniczym
  4. przewoźnikom morskim
  5. przewoźnikom drogowym
  6. agencjom celnym
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa do której Państwa dane zostały wpisane.
 • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych zgodnie ze złożonym zleceniem spedycyjnym oraz na podstawie przepisów dotyczących transportu międzynarodowego.
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług oraz przez kolejnych 5 lat od wygaśnięcia umowy będącej podstawą korzystania tj. do czasu wygaśnięcia roszczeń stron wynikających z zawartej umowy.
 • Mają Państwo prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  3. przenoszenia swoich danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji usługi spedycyjnej.
 • Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • FORUM Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych